Klientská zóna

Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti CFIG Credit a.s.

Účel

Primárním účelem je poskytnout klientům společnosti CFIG Credit a.s. jednoduchý, přehledný a srozumitelný informační nástroj, v kterém se dozví:

- co znamená GDPR a zpracování osobních údajů,
- jaká práva mají klienti v souvislosti se zpracováním osobních údajů,
- jaké osobní údaje o klientech společnost získává a zpracovává,
- za jakými účely společnost osobní údaje zpracovává,
- proč a kdy nahrává společnost telefonické hovory s klienty,
- jestli osobní údaje klientů společnost dále zpřístupňuje jiným subjektům,
- jak společnost zajišťuje ochranu zpracovávaných osobních údajů,
- kam a na koho se může klient obrátit v případě jakýchkoli pochybností o zpracovávání jeho osobních údajů.

Obecně k GDPR

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, dnes již dobře známé pod zkratkou GDPR. GDPR poskytuje fyzickým osobám možnost účinně kontrolovat a chránit své vlastní osobní údaje. Správcům osobních údajů jsou tak ukládány mnohé povinnosti a fyzickým osobám jsou naopak posilovány jejich práva.

Co znamená zpracování osobních údajů?

Osobní údaje jsou veškeré informace o klientovi jako fyzické osobě na jejíchž základě ji lze identifikovat. Pro uvedení přikladu se jedná typicky o klientovo jméno, příjmení, rodné číslo, ale i telefonní číslo nebo fotografii z občanského průkazu a mnoho dalších. Samotné zpracování osobních údajů v sobě zahrnuje nejrůznější druhy systematické činnosti s osobními údaji. Společnost jakožto Správce tyto údaje uchovává, shromažďuje, ukládá na nosiče dat, používá, vyhodnocuje, třídí, likviduje apod. Všechny tyto činnosti s osobními klientskými údaji obnáší jejich zpracování.

Informace o vyřízení

Odpověď na podanou stížnost či reklamaci Společnost sdělí klientovi elektronicky nebo v méně závažných případech telefonicky, pokud takováto forma odpovědi bude pro klienta dostatečná a přiměřená povaze reklamace či stížnosti.
Písemnou odpověď na stížnost Společnost zašle klientovi pouze v případě, že tato forma odpovědi je klientem požadována. Náklady spojené s vyřizováním reklamací/stížností uplatněných klienty nese Společnost.

Jaká má klient práva?

Klient má právo kdykoliv požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost zpracovává. K tomu je potřeba pouze vyplnění žádosti, která je ke stažení na tomto odkazu . Vyplněnou žádost je potřeba zaslat na tuto e-mailovou adresu: osobniudaje@cfigse.com Na žádost klienta je společnost povinna odpovědět bez zbytečného odkladu. V případech, kdy má klient jakoukoliv pochybnost o rozsahu nebo obsahu jeho zpracovávaných osobních údajů, má právo vyžádat si od společnosti vysvětlení. V případě zjištěných nedostatků může klient po společnosti požadovat bez zbytečného odkladu jejich opravu, doplnění nebo omezení zpracování. V případě, kdy má klient za to, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s legislativou nebo uděleným souhlasem, má nárok požadovat po společnosti vymazání jeho osobních údajů. V případech, kdy je potřeba ke zpracování klientových osobních údajů jeho souhlas, klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů není překážkou pro využívání služeb společnosti.

Jaké osobní údaje klientů společnost zpracovává?

V první řadě zpracovává klientovy základní osobní údaje, které zpravidla slouží k prvotnímu kontaktu s klientem, patří mezi ně:

jméno,
příjmení,
telefon,
e-mailová adresa.

Za účelem uzavření smlouvy s klientem však potřebuje společnost další údaje potřebné k identifikaci klienta, mezi ně patří:

datum narození,
rodné číslo,
adresa trvalého bydliště,
doručovací adresa,
název účtu na sociální síti,
rodinný stav,
státní občanství,
číslo bankovního účtu,
druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán, který průkaz vydal.

Při uzavírání smlouvy o úvěru musí společnost ze zákona posuzovat a prověřovat klientovu úvěruschopnost, za tímto účelem musí zpracovávat osobní údaje prokazující klientovu bonitu, patří mezi ně:

dosažené vzdělání,
počet vyživovaných osob,
název zaměstnavatele,
pracovní pozice,
druh pracovního poměru,
výše příjmu,
výplatní termín příjmu,
datum nástupu do zaměstnání,
výše a přehled osobních měsíčních nákladů,
výše nákladů na manžela,
výše nákladů na bydlení,
informace o klientových běžných výdajích patrných na jeho bankovním účtu,
informace o klientových stávajících závazcích.

Při identifikaci klienta společnost vyžaduje fotokopii jeho osobního dokladu, tímto dokladem může být zpravidla občanský průkaz nebo cestovní pas. V souvislosti s tím společnost zpracovává také podobu klienta na fotografii osobního dokladu. Při uzavírání smlouvy společnost zjišťuje rodné číslo svých klientů. Činí tak zejména pro splnění svých smluvních a zákonných povinností. Dle rodného čísla vyhledává další veřejně dostupné údaje o klientovi, například v insolvenčním rejstříku. Se souhlasem klienta společnost využívá jeho rodné číslo jako jednoznačný identifikátor ve vnitřních systémech společnosti. Jak již bylo zmíněno, společnost využívá také další zdroje osobních údajů klientů, které shromažďuje z veřejně přístupných rejstříků, evidencí a seznamů, mezi ně patří osobní údaje klienta zejména z:

centrální evidence exekucí,
insolvenčního rejstříku,
databáze neplatných osobních dokladů,
katastru nemovitostí.

Společnost rovněž nahrává veškerou telefonickou komunikaci, a to v tom případě, že hovoří s klientem prostřednictvím pevné linky. Tuto telefonickou komunikaci uchovává za účelem plnění svých zákonných a smluvních povinností, jimiž je společnost vázána. Nahrávky mohou být také využity v případě soudního čí správního řízení..

Souhlas klienta, kdy je potřeba a kdy není?

Při uzavírání smlouvy a při jejím trvání musí společnost zpracovávat osobní údaje klienta zejména v souvislosti s plněním smlouvy, ale také pro soulad se svými zákonnými povinnostmi a ochranou svých oprávněných zájmů. Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů tedy není potřeba, pokud:

- společnost plní své zákonné povinnosti, jež ji ukládá zejména zákon č. 257/2016 Sb. zákon o spotřebitelském úvěru,
- společnost provádí identifikaci a plní další povinnosti související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
- jsou vyžadovány za účelem posouzení schopnosti klienta splácet poskytnutý úvěr,
- jsou vyžadovány na základě plnění smluvních povinností uzavřené s klientem, tento účel zahrnuje i předávání osobních údajů třetím osobám, které společnost využívá pro plnění smluvních povinností,
- společnost chrání své práva a právem chráněné oprávněné zájmy,
- společnost uchovává a archivuje údaje dle platné právní legislativy.

V jiných než výše uvedených případech, již potřebuje společnost ke zpracování osobních údajů klienta jeho souhlas, poskytnutí takovéhoto souhlasu závisí zcela na klientovu svobodném rozhodnutí, poskytnutý souhlas lze následně kdykoliv odvolat. Společnost vyžaduje souhlas zejména pro zpracování osobních údajů pro tyto případy, aby:

- osobní údaje klientů dále předávala k dalšímu zpracování pro uživatele služeb společnosti Nebankovní-registr, s.r.o., IČ: 01911945, Kaprova, Praha 1, 110 00 (dále jen „nebankovní registr“), a to k dalšímu shromažďování, zpracování a uchování v rámci nebankovního registru,
- nebankovní registr vytvořil informační soubor klientových osobních údajů případně též společně s dalšími veřejně dostupnými osobními údaji klienta, a v rámci takto vytvořeného informačního souboru prováděl statistická vyhodnocení bonity a důvěryhodnosti klienta, včetně profilování.
- nebankovní registr klientovi osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních klientovi bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo oprávněným uživatelům služeb nebankovního registru,
- společnost nabízela a poskytovala základní osobní údaje klientů (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu) jiným poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru za marketingovým účelem, aktuální seznam těchto třetích osob je dostupný v Souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení na webu www.cfigcredit.cz.

Za jakými účely jsou zpracovány osobní údaje?

Účely zpracování osobních údajů klientů jsou tyto:

- splnění zákonných povinností v rámci odpovědného úvěrování,
- jednoznačná identifikace klienta v informačních systémech společnosti,
- posouzení klientovy schopnosti řádně splácet úvěr,
- zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů služeb nebankovního registru o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta, ale také ochrana práv poskytovatele a ostatních uživatelů služeb nebankovního registru.

Jak společnost zajišťuje ochranu zpracovávaných osobních údajů? Osobní údaje klientů společnost důsledně chrání. Ať již zpracovává společnost osobní údaje manuálně nebo prostřednictvím elektronických informačních systémů, využívá velmi přísné technické a procedurální postupy a kontroly. Veškeré osoby, jenž přicházejí s těmito osobními údaji v rámci svých pracovních nebo smluvních povinností ve vztahu ke společnosti do styku, prošly školením o všech svých povinnostech. Tyto osoby jsou zavázáné důsledně dodržovat všechny zásady odpovědného nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR a vnitřními předpisy společnosti, a také o všech údajích a skutečnostech týkajících se klientů dodržovat mlčenlivost..

Zpřístupňuje společnost osobní údaje jiným subjektům?

I bez souhlasu klienta je společnost oprávněna zpřístupňovat údaje jiným subjektům, a to:

- v rámci plnění svých povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb. zákon o spotřebitelském úvěru, a to zejména soudů, dohledovému orgánu státní správy, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, exekutorům, finančnímu arbitrovi nebo orgánům sociálního zabezpečení,
- svým zpracovatelům, to znamená osobám, s nimiž má společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které poskytují dostatečné technické a organizační garance zabezpečení ochrany poskytnutých údajů,
- dalším osobám, pokud to je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti, to znamená soudům, exekutorům, dražebníkům, popřípadě orgánům činných v trestním řízení,
- osobám pověřeným ze strany společnosti k jejich plnění smluvních a zákonných povinností.

Na koho se může klient obrátit?

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo stížností se může klient obrátit v první řádě přímo na společnost, a to buď:
prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu:info@cfigse.com
nebo
prostřednictvím telefonní linky na čísle: 840 85 86 87
Dále se klient může obrátit kdykoliv a s jakýmkoliv podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ke stažení: Odvolání souhlasu se zpracováním OÚ

Zasílání obchodních sdělení

V případě klientů nebo návštěvníků webu Správce, kteří vyplnili online kontaktní nebo poptávkový formulář a tím Správce získal jejich e-mail a telefonní číslo, nebo se dobrovolně přihlásili k odběru newsletterů s nabídkami Správce, zpracovává Správce těchto osob v rozsahu e-mailu a telefonního čísla za účelem zasílání informací a novinek o službách a produktech Správce. V případě, že od Správce již nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli z jejich odběru zdarma odhlásit, a to kontaktováním na telefonní číslo 840 85 86 87 nebo na e-mailovou adresu osobniudaje@cfigcredit.cz.

Seznam zpracovatelů osobních údajů

Adresa: Staňkova 1322, 530 02 Pardubice
IČO: 029 27 438
E-mailová adresa: hello@feedyou.ai

Adresa: Rostovská 314/14, 101 00 Praha
IČO: 064 13 421
E-mailová adresa: support@vocalls.ai