Klientská zóna

I. Registr REPI

Registr REPI je společná databáze údajů vytvořená na základě informací, které si vzájemně poskytují uživatelé Registru REPI (dále jen „uživatelé“ nebo jednotlivě „uživatel“) o smluvních vztazích mezi uživateli a jejich klienty, kterými mohou být fyzické osoby (podnikatel i nepodnikatel) nebo právnické osoby (dále jen „klienti“ nebo jednotlivě „klient“). Registr REPI je společným projektem uživatelů a společností zabývajících se vývojem a provozováním informačních systémů sloužících k výměně informací.

V rámci Registru REPI existuje Negativní registr REPI, který obsahuje informace o závazcích klientů po splatnosti a dále Pozitivní registr REPI, který nad rámec informací Negativního registru REPI obsahuje také informace o závazcích, u kterých nedošlo k prodlení a o potenciálních závazcích klienta, tj. pozitivní platební historii klienta.

II. Základní účel Registru REPI

Základním účelem Registru REPI je vzájemné informování uživatelů o záležitostech vypovídajících o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti jejich klientů. Uživatelé, kteří se účastní Registru REPI, mají za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů spočívající v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit své závazky zájem pravidelně získávat údaje potřebné k umožnění (a to i opakovaného) posouzení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti svých klientů. Základní účel Registru REPI je blíže stanoven v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)..

III. Provozovatel Registru REPI

Provozovatelem Registru REPI je společnost CRIF – Registr platebních informací s. r. o., IČO: 057 75 809, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 268784 (dále jen „REPI“). REPI zpracovává údaje klientů – fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne

1. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

IV. Uživatelé Registru REPI a příjemci osobních údajů

Uživateli Registru REPI jsou prodávající podle definice zákona o ochraně spotřebitele, kteří mají uzavřenou s REPI smlouvu o účasti v Registru REPI, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách www.repi.cz. Uživatelé jsou vedle REPI, CRIF S.P.A. a CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. jedinými možnými příjemci osobních údajů evidovaných v Registru REPI.

V. CRIF S.P.A.

Další osobou účastnící se zpracování údajů v Registru REPI je italská společnost CRIF S.P.A., se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika (dále jen „CRIF“), která na základě příslušné smluvní dokumentace zajišťuje pro REPI finální automatizované technické zpracování informací o klientech, které jsou poskytovány REPI ze strany jednotlivých uživatelů..

VI. CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6853 (dále jen „CRIF CZ“) na základě příslušných smluv zajišťuje pro REPI služby související se vzájemným informováním uživatelů o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti jejich klientů a provoz Klientského centra.

VII. Registr REPI a jeho obsah

Registr REPI představuje databázi údajů o smluvních vztazích mezi uživateli a jejich klienty. Registr REPI je vytvořen na základě informací (údajů), které uživatelé poskytují REPI a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti klientů.

V rámci Registru REPI jsou zpracovávány níže uvedené osobní údaje klientů:

- identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, IČO, státní příslušnost, údaje o osobních dokladech, adresa bydliště, rodné číslo, kontaktní údaje – např. telefonní číslo a emailová adresa);
- osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi klientem (nebo žadatelem, pokud jde o ručitele, spolužadatele nebo zákonného zástupce) a uživatelem došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
- osobní údaje vypovídající o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči uživateli v souvislosti se smluvním vztahem, a o plnění těchto závazků ze strany klienta;
- osobní údaje vypovídající o zajištění závazků klienta souvisejících se smluvním vztahem s uživatelem;
- osobní údaje vypovídající o tom, zda ohledně klienta došlo k postoupení pohledávky ze smluvního vztahu s uživatelem a o dalším plnění závazků ze strany klienta ve vztahu k takto postoupené pohledávce; to vše pouze za předpokladu, že uživatel nadále vykonává správu příslušné postoupené pohledávky a při splnění dalších smluvně stanovených podmínek;
- případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti klienta a které klient sdělil či sdělí uživateli, nebo které uživatel získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v Registru REPI jsou (a) oprávněné zájmy uživatelů, (b) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě poskytnutí uživatelům informace o fyzické osobě z Pozitivního registru REPI a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníků klientů.

Nakládání s informacemi (údaji) v rámci Registru REPI se řídí těmito pravidly: Informace (údaje) jsou do Registru REPI zařazovány a následně zpracovávány v rozsahu, ve kterém mohou sloužit pro posouzení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti klienta a ve kterém je klient poskytl v souvislosti se smluvním vztahem nebo které mohou vyplynout ze smluvního vztahu za dobu jeho trvání nebo v případě postoupeného dlužníka, které mohou vyplynout z jeho povinností vůči klientovi nebo uživateli Registru REPI po dobu trvání těchto jeho závazků nebo se správou příslušných postoupených pohledávek (viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci Registru REPI).

V Registru REPI nejsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů klientů – fyzických osob ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu apod.).

Informace (údaje) obsažené v Registru REPI jsou pravidelně aktualizovány a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování uživatelů po dobu trvání veškerých povinností klienta vůči uživateli nebo postoupeného dlužníka vůči klientovi nebo uživateli (včetně situace, kdy uživatel vykonává správu příslušné postoupené pohledávky – viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci Registru REPI) a po dobu dalších tří let po splnění všech závazků klienta, resp. postoupeného dlužníka. Pokud požadovaná smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace (údaje), týkající se klienta včetně postoupeného dlužníka, uchovávány v Registru REPI po dobu tří měsíců ode dne podání žádosti klienta o uzavření příslušné smlouvy. Po uplynutí příslušné doby je zpracování takovýchto informací (údajů) omezeno (to znamená, že jsou uvedeny do takového stavu, při kterém jsou nepřístupné a není možné je zpracovávat) a nejsou v žádném případě poskytovány pro účely vzájemného informování uživatelů; REPI je oprávněn uchovávat anonymizované údaje pro statistické účely a dále uchovávat doklady, které v souvislosti s údaji v Registru REPI získal nebo si obstaral, pokud je to potřebné za účelem ochrany jeho práv a právem chráněných zájmů.

Informace (údaje) o smluvních vztazích s klienty jsou ze strany uživatelů poskytovány REPI, který tyto údaje dále zpracovává v Registru REPI, a to i s využitím systému pro finální automatizované technické zpracování údajů italské společnosti CRIF. V Itálii jsou informace také finálně automaticky technicky zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Při tomto zpracování dochází též k profilování klientů, jehož výsledek může být jedním z podkladů pro rozhodnutí uživatele o tom, zda s příslušným klientem požadovanou smlouvu uzavře. K automatizovanému rozhodování o tom, zda uživatel s příslušným klientem smlouvu uzavře, však v rámci Registru REPI nedochází.

Informace (údaje) spolu s dalšími informacemi získanými z veřejných i neveřejných datových zdrojů, které mohou být relevantní pro hodnocení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti klientů zpřístupňuje REPI ve formě zpráv na základě jejich žádosti uživatelům, kteří využívají služeb REPI, a to výlučně za účelem vzájemného informování uživatelů o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti jejich klientů.

REPI dále poskytuje nebo může poskytovat uživatelům tyto služby REPI:

tzv. score, což je syntetická hodnota využívaná pro posouzení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti klienta;

- zprávu o ověření dokladu klienta či údajů uvedených na dokladu klienta, která je součástí ověření důvěryhodnosti klienta i v souvislosti se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a je vyhotovena mj. za použití veřejných databází a Registru REPI;
- informace (údaje) ve formě souhrnných statistických zpráv o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti portfolií klientů v rámci příslušného produktového trhu; takové souhrnné statistické zprávy představují souhrnné a anonymní informace, které nelze žádným způsobem spojit s jakýmkoli identifikovaným nebo identifikovatelným subjektem údajů;
- informace ve vztahu ke klientům, ohledně kterých uživatel, který o informace žádá, postoupí či postoupil pohledávky ze smlouvy s klientem.

Informace (údaje) týkající se osob zastupujících klienty – fyzických osob, poskytuje REPI uživatelům na základě předchozího souhlasu těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů v Registru REPI.

VIII. Klientské centrum

Klientské centrum, jehož provoz zajišťuje CRIF CZ, slouží jako kontaktní místo, kam se můžete obracet s požadavky souvisejícími se zpracováním Vašich osobních údajů v Registru REPI. Klientské centrum poskytuje klientům zejména tyto služby:

- informuje klienty o údajích, které jsou o nich zpracovávány v Registru REPI (a to v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
- slouží jako místo pro podávání žádostí klientů o informace o tom, jaké údaje jsou o nich zpracovávány v Registru REPI;
- slouží jako místo pro podávání případných stížností či připomínek ze strany klientů v souvislosti s nepřesnými údaji zpracovávanými v Registru REPI;
- slouží jako místo pro uplatnění dalších práv klientů vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údaj

IX. Technické a organizační záruky zabezpečení ochrany informací (údajů) v Registru REPI

Pokud jde o provoz Registru REPI, dovolujeme si Vás informovat, že všechny zúčastněné subjekty přijaly náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) v Registru REPI, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití informací obsažených v Registru REPI.

Těmito opatřeními jsou zejména:

- pravidelná obměna individuálních přístupových kódů a přístupových jmen k Registru REPI;
- šifrování dat při přenosu informací;
- ukládání a zpracování dat v zabezpečených datových centrech..

X. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Při zpracování informací v Registru REPI nedochází k předávání osobních údajů mimo území Evropské Unie.

XI. Zvláštní ochrana práv klientů - fyzických osob

Rádi bychom Vás tímto poučili o Vašich právech vyplývajících z příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vztahujících se ke zpracování Vašich osobních údajů v Registru REPI.

Tato práva můžete uplatnit v Klientském centru: Právo na přístup k osobním údajům: máte právo požádat REPI o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje skutečně zpracovávány v Registru REPI, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a ke stanoveným informacím. REPI Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve formě výpisu z databáze Registru REPI, a to jednou za běžný rok bezplatně, jinak za úhradu věcných nákladů.

Právo na opravu: máte právo, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné osobní údaje, které jsou o Vás zpracovávány v Registru REPI. Máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“): máte právo, aby byly bez zbytečného odkladu vymazány Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (např. z důvodu nepotřebnosti zpracovávaných osobních údajů pro stanovené účely či protiprávnosti jejich zpracování).

Právo na omezení zpracování: máte právo, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů obecným nařízením o ochraně osobních údajů (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování).

Upozorňujeme Vás, že právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje (které se Vás týkají a jež jste poskytl/a uživateli) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu uživatel bránil, není s ohledem na povahu zpracování Vašich osobních údajů v Registru REPI relevantní a žádostem, týkajících se přenositelnosti údajů, proto nemůžeme vyhovět. Toto právo se však uplatní v případě, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu (osoby zastupující klienta a vlastníci klienta).

Právo vznést námitku: máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu. Ze strany REPI Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, pokud Vám neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost: pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů v Registru REPI dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Požadované informace a dokumenty a/nebo informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení Vaší žádosti. V některých případech však může být tato lhůta prodloužena, o čemž Vás vyrozumíme. Pokud není možné Vaší žádosti vyhovět, budeme Vás o této skutečnosti a důvodech informovat, včetně poučení o Vašich dalších právech (o právu na podání stížnosti a právu na soudní ochranu).

V případě potřeby jsme v souvislosti s Vaší žádostí oprávněni Vás požádat o dodatečné informace k potvrzení Vaší totožnosti. Nemůžeme-li zjistit Vaši totožnost, nemůžeme Vaší žádosti zpravidla vyhovět.

Vaše práva můžete uplatnit bezplatně. Pokud by podané žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme žádat od Vás přiměřenou úhradu nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět..

XII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nepodaří-li se Vám vyřešit Vaši záležitost prostřednictvím Klientského centra, můžete též kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Registru REPI prostřednictvím poverenec@repi.cz.

Klientské centrum

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4 – Nusle

Tel.: +420 844 111 777
E-mail: Internet: www.repi.cz

Aktuální provozní dobu Klientského centra stejně tak jako další informace naleznete na internetových stránkách www.repi.cz. Na internetových stránkách naleznete vždy i aktuální znění tohoto Informačního memoranda.

Verze k 10. 1. 2019

Až 300 000 Kč na Váš účet